Algemene Betalings-, Leverings-, en Verkoopsvoorwaarden

Artikel 1: Toepasselijkheid

 1. Deze bepalingen zijn van toepassing op alle offertes, overeenkomsten, uitvoeringen van opdrachten en leveringen van COSMO-TRADE BVBA.
 2. Aanvullende of afwijkende bedingen of voorwaarden zijn alleen van kracht, indien COSMO-TRADE deze schriftelijk heeft aanvaard; deze afwijkingen gelden alleen voor de overeenkomst waarbij ze gemaakt zijn.
 3. Indien aanbod en aanvraag naar verschillende algemene voorwaarden verwijzen, gelden uitsluitend de algemene voorwaarden van COSMO-TRADE, zijnde de voorwaarden van de aanbiedende partij.
 4. Alle offertes zijn vrijblijvend tenzij deze een termijn voor aanvaarding bevatten. Indien een offerte een vrijblijvend aanbod bevat en het wordt aanvaard, heeft COSMO-TRADE het recht het aanbod binnen 2 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen .
 5. Afbeeldingen en beschrijvingen in aanbiedingen, prospectussen, catalogi, maat - en gewichtsopgaven en promotiemateriaal alsmede andere door COSMO-TRADE verstrekte informatie binden haar niet.
 6. Opdrachten, bestellingen en wijzingen daarvan zijn voor COSMO-TRADE slechts binden, indien dit schriftelijk door haar zijn geaccepteerd c.q. bevestigd. COSMO-TRADE heeft het recht de opdracht zonder opgave van redenen te weigeren en is niet aansprakelijk voor de schade die dan wel indirect uit deze weigering ontstaat en/ of zal ontstaan.
 7. De omvang van de verplichtingen van COSMO-TRADE wordt uitsluitend bepaald door de orderbevestiging, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 2 : Prijzen

 1. Alle prijsopgaven en prijzen die in rekening gebracht worden zijn af magazijn, exclusief BTW in Euro’s , tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. DE prijzen zijn gebaseerd op het ten tijde afsluiten van de overeenkomst geldende kostenfactoren, zoals materialen , lonen, in – en uitvoerrechten , heffingen , belastingen , vracht, assurantie, ect.
 2. Indien de kostprijzen of prijzen, waarvoor COSMO-TRADE de zaken en/ of diensten van derden betrekt, tussen , het tijdstip van het tot stand komen van de overeenkomsten en het tijdstip van levering, wijzingen ondergaan , heeft COSMO-TRADE het recht de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te wijzigen dan wel order te annuleren , terwijl COSMO-TRADE niet aansprakelijk is voor de schade die direct dan wel indirect uit deze wijziging dan wel deze annulering ontstaat en zal ontstaan .

Artikel 3 : Levering

 1. De opgave van de leveringstermijnen in de aanbiedingen, bevestigingen en/of contracten worden naar beste weten gedaan en zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen , doch zij zijn niet bindend. Bij overschrijding van deze termijn kan COSMO-TRADE in overleg treden met de cliënt. Overschrijding van de leveringstermijn geeft de cliënt daarom geen recht, ook niet na ingebrekestelling, ontbinding van de overeenkomst en/of schadevergoeding te vorderen dan wel enige voor cliënt uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting geschorst vervallen te achten.
 2. Indien betaling in termijnen is overeengekomen en de eerst termijn bij opdracht vervalt , zal de feitelijk levering niet eerder hoeven plaats te vinden dan na ontvangst van de eerste betalingstermijn.
 3. Wanneer een gedeelte van een bestelling gereed is , is COSMO-TRADE bevoegd dit gedeelde te leveren, dan wel te wachten met de levering tot de gehele bestelling gereed is. Bij levering van opdrachten en gedeelten volgens het vorenstaande, alsook bij levering van successieve gedeelten ener bestelling krachtens overeenkomst, zal iedere levering geacht worden een afzonderlijke overeenkomst te vormen,waarop na aanvaarding met inachtneming van het gestelde artikel 5.2 van het geleverde door cliënt niet meer kan worden teruggekomen
 4. COSMO-TRADE verleent met betrekking tot de door haar geleverde zaken geen enkele merenrechtelijke garantie. Tevens verleent COSMO-TRADE geen enkele garantie inzake het voldoen aan de voorwaarden die de bevoegde autoriteiten aan het op het markt brengen van de door haar geleverde zaken mocht stellen. Het op de markt en in het economische verkeer brengen van deze zaken geschiedt voor rekening en risico van de cliënt.

Artikel 4 : Vervoer

 1. Alle door de cliënt bestelde zaken worden, tenzij anders is overeengekomen ,voor risico van de cliënt door COSMO-TRADE afgeleverd op , dan wel ter bezorging verzonden naar de overeengekomen plaatsen en op de wijze zoals in de opdrachtbevestiging is bepaald of naderhand is overeengekomen. Alle faciliteiten bij aflevering van de zaken/diensten worden geacht voor risico van de cliënt te zijn verleend.
 2. Het transsport van de zaken zal op een door COSMO-TRADE te bepalen wijze geschieden.
 3. Verzekering van de te vervoeren, zaken geschiedt niet, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen , in welk geval de kosten van de verzekering ten laste van de cliënt komen.
 4. Indien het vervoer van de zaken om redenen onafhankelijk van de wil van COSMO-TRADE niet kan doorgaan, is COSMO-TRADE gerechtigd de zaken voor rekening en risico van de cliënt op te slaan, zulks onverminderd het recht COSMO-TRADE betaling van de koopprijs te vorderen.

Artikel 5 : Reclames

 1. De cliënt wordt geacht de door COSMO-TRADE geleverde zaken/diensten terstond na ontvangst te hebben goedgekeurd.
 2. Klachten omtrent gebreken ten aanzien van de geleverde zaken en/of diensten dienen binnen tien dagen na levering bij aangetekende brief ter kennis worden gebracht van COSMO-TRADE, bij gebreke waarvan elk recht van de cliënt ter zake is vervallen.
 3. In geval van afkeuring van de zaken en/of diensten zal COSMO-TRADE desgewenst in de gelegenheid worden gesteld afgekeurde zaken en/of diensten te herstellen/ opnieuw te leveren dan wel alsnog conform de opdracht uit te voeren.
 4. Verwerkte en/of wederverkochte zaken worden geacht te zijn goedgekeurd, zonder dat de cliënt nog enig reclamerecht toekomt.
 5. Eventuele reclames laten het betalingsverplichtingen van de cliënt onverlet.

Artikel 6: Overmacht

 1. Als overmacht zullen worden aangemerkt alle omstandigheden van zodanige aard, dat in redelijke nakoming van de overeenkomst niet kan worden gevergd. Als dergelijke omstandigheden zullen ondermeer worden aangemerkt: het geheel of gedeeltelijk in gebreke blijven van een derde van wie zaken en/of diensten moeten worden ontvangen, beperkende overheidsmaatregelen van welke aard dan ook , mobilisatie, oorlog, epidemieën , stakingen, bedrijfsbezettingen, ziekte van personeel, bedrijfstoornissen, brand, inbeslagneming, defecten aan machinerie, transportmoeilijkheden en voorts iedere andere omstandigheid welke COSMO-TRADE redelijkerwijs niet heeft kunnen voorzien en waarop COSMO-TRADE geen invloed kan uitoefenen.
 2. Indien COSMO-TRADE tengevolge aan overmacht niet of slechts bezwaarlijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd zonder rechterlijk tussenkomst de overeenkomst met de cliënt geheel of gedeeltelijk op te schorten, dan wel indien een dergelijk opschorting vijf maanden heeft geduurd , bij aangetekende brief gedeeltelijk of geheel te ontbinden. In dat geval nemen de verplichtingen uit de overeenkomst een einde, zonder dat de partijen schadevergoeding of enige andere prestatie van elkaar kunnen vorderen. Bij gedeeltelijk nakoming door COSMO-TRADE zal de cliënt een evenredig gedeelte van de totale prijs verschuldigd zijn.

Artikel 7: Betaling

 1. Indien het krachtens iedere factuur door COSMO-TRADE van de cliënt te vorderen bedrag niet stipt en volledig binnen 8 dagenna factuurdatum door of namens de cliënt aan COSMO-TRADE is voldaan, is de cliënt over het factuurbedrag c.q. het restantbedrag ingaande op de factuurdatum een rente van 2 % per maand verschuldigd, waarbij een deel van de maand als volledige maand zal worden gerekend, en een ander zonder dat enige aanmaning, sommatie, of ingebrekestelling door COSMO-TRADE aan de cliënt is vereist.
 2. Korting of compensatie met eventueel door de cliënt gepretendeerde vordering op COSMO-TRADE is geheel uitgesloten.
 3. In geval de cliënt enige uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting niet of niet tijdig nakomt, een schuldenregeling met zijn credituren treft, surséance van betaling vraagt, of een vergelijkbare procedure ondergaat, in staat van faillissement geraakt, zijn bedrijf sluit of overdraagt c.q. liquideert, alsmede indien beslag te zijnen laste wordt gelegd, is elke vordering van COSMO-TRADE op de cliënt terstond en in haar geheel opeisbaar. Tevens heeft COSMO-TRADE dan het recht om de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst door eenvoudige mededeling aan cliënt te ontbinden en de reeds geleverde, niet betaalde zaken terug te nemen dan wel de uivoering van de overeenkomst op te schorten, dit alles onverminderd het recht op schadevergoeding.
 4. De cliënt wordt geacht de factuur als juist en de schuld te hebben erkend, indien daartegen niet binnen 8 dagen na dagtekening van de factuur schriftelijk is geprotesteerd.
 5. Indien de factuur niet in Euro’s wordt voldaan, dient te worden betaald een bedrag gelijk aan het in Euro’s uitgedrukte factuurbedrag berekend naar de wisselkoers in het handelsverkeer op de dag van betaling.

Artikel 8: Boetebeding

 1. Is de cliënt in gebreke of in verzuim met betaling van de door COSMO-TRADE toegezonden facturen dan is de cliënt zonder enige sommatie of ingebrekestelling aan COSMO-TRADE over het factuurbedrag de navolgende boetebedragen verschuldigd, zulks onverlet het recht op schadevergoeding;

- over de eerst € 6.500,-- 15%
- over het meerdere tot € 13.000,-- 10%
- over het meerdere tot € 32.500,-- 8%
- over het meerdere tot € 130.000,-- 5%
- over het meerder 3%

Artikel 9: Eigendomsvoorbehoud geleverde zaken

 1. De geleverde zaken blijven eigendom van COSMO-TRADE totdat de cliënt aan alle verplichtingen jegens haar, waaronder eventuele verplichtingen tot betaling van rente, kosten , boete, heeft voldaan. De cliënt verplicht zich om de zaken gedurende deze periode deugdelijk te onderhouden en te verzekeren tegen alle calamiteiten.
 2. Indien dezelfde soort zaken geleverd zijn op een of meer onbetaalde facturen worden bij de cliënt aanwezige zaken geacht te zijn geleverd op de onbetaalde facturen.
 3. Zolang de zaken eigendom zijn van COSMO-TRADE, is de cliënt verboden deze aan derden door te verkopen, te leveren of te verpanden en dient de cliënt de zaken ter onmiddellijke beschikking van COSMO-TRADE te houden. Bij overtreding van deze verboden verbeurt de cliënt, zonder dat nadere ingebrekestelling is vereist, een terstond opeisbare boete ad. € 25.000,-- en is de verkoopprijs vermeerderd met artikel 8 dezes omschreven boete, terstond ten volle opeisbaar, onverminderd de verdere aanspraken van COSMO-TRADE.

Artikel 10 : Aansprakelijkheid

 1. Behoudens de verplichting van COSMO-TRADE om in geval van materiaal en/ of fabricagefouten, ontstaan vóór het transport, te zorgen voor kosteloze vervanging of herstel dan wel restitutie van de koopprijs, is COSMO-TRADE nimmer uit welken hoofde dan ook voor enige, door de cliënt of door derden geleden of te lijden schade jegens de cliënt aansprakelijk, behoudens opzet of grove schuld.
 2. Iedere aansprakelijkheid jegens de cliënt vervalt in elke geval, indiende cliënt COSMO-TRADE niet binnen zeven dagen na ontdekking van het gebrek of na het tijdstip waarop het gebrek redelijkerwijs ontdekt had kunnen worden, per aangetekende brief van het bestaan van het gebrek op de hoogte heeft gesteld teneinde dit te kunnen onderzoeken.
 3. De eventuele aansprakelijkheid van COSMO-TRADE voor schade van de cliënt is in ieder geval beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag van de betreffende zaken en strekt zich nimmer uit tot vergoeding van schade terzake van gederfde winst en/ of omzet.

Artikel 11: Garantie geleverde zaken

 1. Op de door COSMO-TRADE geleverde zaken geeft COSMO-TRADE een garantie die beperkt is tot de garantieverplichtingen welke de toeleverancier van COSMO-TRADE jegens haar heeft.
 2. Wanneer COSMO-TRADE dit in het kader van de tenuitvoerlegging van de garantieverplichtingen noodzakelijk acht, worden de geleverde zaken door cliënt en voor rekening en risico van cliënt vervoerd naar en aangeleverd aan een door COSMO-TRADE te bepalen plaats.

Artikel 12: Algemeen

 1. Indien een of meer bepalingen van de overeenkomst tussen COSMO-TRADE en de cliënt - deze algemene voorwaarden daaronder begrepen - nietig zijn of niet rechtsgeldig worden, zal de overeenkomst voor het overige van kracht blijven. Partijen zullen over de bepalingen welke nietig zijn of niet rechtsgeldig worden geacht, overleg plegen, teneinde een adequate vervangende regeling te treffen.

Artikel 13: Ontbinding

Onverminderd het bepaalde in de artikelen 6 en 7 komen partijen uitdrukkelijk overeen dat de overeenkomst wordt ontbonden zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist, op het tijdstip, waarop de cliënt in staat van faillissement wordt verklaard, voorlopige surséance van betaling of schuldsanering aanvraagt, of door beslaglegging, onder curatele stelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen daarvan verliest.

Artikel 14: Vertrouwelijke informatie

Iedere partij zal alle redelijkerwijs te nemen voorzorgsmaatregelen treffen teneinde de van de andere partij ontvangen informatie van vertrouwelijke aard geheim te houden.

Artikel 15: Geschillen

Alle geschillen, welke mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst, waarop deze algemene voorwaarden toepasselijk zijn of naar aanleiding van nadere overeenkomsten, welke daarmee verband houden, zullen in eerste instantie uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te 's-Gravenhage.

Artikel 16: Toepasselijk recht

De verbintenissen tussen COSMO-TRADE en de cliënt als bedoeld in artikel 1 zijn bij uitsluiting onderworpen aan Belgisch recht.

Artikel 17: Deponering

Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd ter griffie van de Rechtbank van Koophandel te Turnhout.

 

In de kijker